Artistas

Biennal de Mislata Miquel Navarro


Premios de Arte Público 2018
Premis d’Art Públic 2018

ESCIF

escif

VAL / A partir d’un exercici de deriva pels carrers de Mislata, l’artista arxiva fragments de les converses interceptades al llarg del recorregut i les transcriu més tard a les parets del barri. Són fragments a què no solem parar atenció, però que inevitablement reflecteixen el pols d’un barri, d’un temps, d’un lloc. Fragments que articulen un relat participatiu en què el veïnat és el protagonista i l’artista sols un mediador; caminant aleatori que escriu amb els seus passos el que les seues mans escolten mentre passeja.

CAS / A partir de un ejercicio de deriva por las calles de Mislata, el artista archiva fragmentos de las conversaciones interceptadas a lo largo del reco­rrido transcribiéndolas más tarde en las paredes del barrio. Son fragmentos a los que no solemos prestar aten­ción, pero que inevitablemente reflejan el pulso de un barrio, de un tiempo, de un lugar. Fragmentos que articulan un relato participativo en el que los vecinos son los protagonistas y el artista solo un mediador; caminante aleatorio que escribe con sus pasos lo que sus manos escuchan paseando.


Ofelia Cardo

cardo

VAL / Migrar el nido. Perfil de acogida (Migrar el niu. Perfil d’acollida) és una estora de benvinguda, que mostra el passat recent de Mislata com un lloc d’acollida.
Sobre l’estora s’ha dibuixat el perfil demogràfic de Mislata, des del 1930 fins l’actualitat. En aquest perfil estan marcats els indicadors de població d’aqueix moment i corresponen a tres dates: 13.416 habitants el 1964, any en què els pares d’Ofelia es traslladen a viure ací; 15.750 habitants el 1967, any en què naix l’artista i 43.042 habitants el 2017, últim any complet en què l’artista està empadronada a Mislata.

CAS / Migrar el nido. Perfil de acogida es una alfombra de bienvenida, que muestra el pasado reciente de Mislata como un lugar de acogida.
Sobre la alfombra se ha dibujado el perfil demográfico de Mislata desde 1930 hasta la actualidad. En dicho perfil están marcadas los indicadores de población de ese momento correspondientes a  tres fechas: 13.416 hab. en 1964, año en que los padres de Ofelia se trasladan a vivir aquí; 15.750 hab. en el 1967, año en que nace la artista y 43.042 hab. en 2017, último año completo en el que la artista está empadronada en Mislata.


Anaïs Florin

anais

VAL / Un rodeo (Una volta) aborda la memòria col·lectiva i individual relativa a l’aparició del Pla Sud a Mislata, a través de la recopilació de records i d’anècdotes de veïns i veïnes de la zona que es relacionen des de diferents perspectives (el record, el canvi o la fragmentació del territori) amb la frontera física que suposa el nou llit, la V-30 i l’A-3 dins de Mislata.

CAS / Un rodeo aborda la memoria colectiva e individual relativa a la aparición del Plan Sur en Mislata a través de la recopilación de recuerdos anécdotas de vecinos y vecinas de la zona que se relacionan desde diferentes perspectivas (el recuerdo, el cambio o la fragmentación del territorio) con la frontera tanto física como que supone el nuevo cauce, la V-30 y la A-3 dentro de Mislata.


Daniel Garrido

garrido

VAL / A la instal·lació Espacios del No-hacer (Espais del No-fer), Daniel Garrido reflexiona sobre la improductivitat i sobre què passa quan ens permetem prendre altres ritmes productius a través de la construcció d’una zona en desús. Per tal d’aconseguir-ho, es val dels elements principals que podem trobar en aquests espais com materials amb què elaborar l’obra. Amb això, pretén exalçar el valor d’aquests llocs comuns que fugen de moment de la lògica de la productivitat incansable.

CAS / En la instalación Espacios del No-hacer, Daniel Garrido reflexiona sobre la improductividad y sobre qué ocurre cuando nos permitimos tomar otros ritmos productivos a través de la construcción de una zona en desuso. Para ello, se vale de los elementos principales que podemos encontrar en dichos espacios como materiales con los que elaborar la obra. Con ello, pretende ensalzar en valor de estos lugares comunes que escapan momentaneamente a la lógica de la productividad incansable.


Miguel Hache

hache

VAL / Aquí vivía yo (Ací vivia jo) invita l’espectador-a a una reflexió sobre la memòria dels espais habitats i deshabitats, sobre allò visible i allò invisible, sobre el públic i allò que està de moda. Per a simbolitzar açò, es cobreix el buit existent entre façana i façana d’un solar amb fils de pescar. Aquest material fa referència a allò immaterial de la memòria, és tot allò que no s’hi veu, però que se sent. Aquí vivía yo plena el buit que deixa en nosaltres la desaparició d’una llar habitada, quan ja sols hi queda l’empremta del nostre

CAS / Aquí vivía yo invita al espectador a una reflexión sobre la memoria de los espacios habitados y deshabitados, sobre lo visible y lo invisible, sobre lo público y lo privado. Para simbolizar esto, se cubre el hueco existente entre fachada y fachada de un solar con hilos de pescar. Dicho material hace referencia a lo inmaterial de la memoria, es algo que no se ve, pero que se siente. Aquí vivía yo llena el vacío que deja en nosotros la desaparición de un hogar habitado, cuando ya sólo queda la huella de nuestro paso en las paredes, suelo o incluso únicamente en nuestra memoria. Ahora la obra habita el espacio.


Lluc Mayol

mayol

VAL / Paellero (Paeller) és una publicació que intenta donar resposta a la pregunta: Qui pensa en el paeller que ets tu? Aquesta interrogació és una adaptació lliure d’una qüestió semblant, en la qual se sintetitza un concepte de la teoria fílmica conegut a manera de direccionalitat. La finalitat és fer visible estructures polítiques ocultes en un artefacte cultural, en aquest cas els paellers del parc de La Canaleta. La publicació, en forma d’estovalles individuals, pretén infiltrar-se en la dinàmica quotidiana d’aquest lloc i plantejar-hi relacions en qüestions polítiques com són el gènere, la identitat o la ciutadania.

CAS / Paellero es una publicación que trata de responder a la pregunta ¿Quién piensa el paellero que eres tú?. Esta cuestión es una adaptación libre de una pregunta similar en la que se sintetiza un concepto de la teoría fílmica conocido como modo de direccionalidad. La finalidad es hacer visible estructuras políticas ocultas en un artefacto cultural, en este caso los paelleros del parque de La Canaleta. La publicación, en forma de manteles individuales, pretende infiltrarse en la dinámica cotidiana de este lugar y plantear relaciones en cuestiones políticas como son el género, la identidad o la ciudadanía.


Beatriz Millón

millón

VAL / La luz es un privilegio (La llum és un privilegi) proposa visibilitzar i accionar una problemàtica global, a través d’una peça lumínica, que fa visible el títol de l’obra. Com aquesta anuncia, es planteja com l’energia hauria de ser un dret i no un privilegi. Empreses com Iberdrola i Endesa tallen el subministrament a un milió de llars, tot i que expropien i exploten territoris al sud global mentres augmenten els seus beneficis any rere any.
La luz es un privilegioi invita el públic a reflexionar sobre aquesta qüestió i els ofereix una trobada oberta amb diversos col·lectius que aborden la pobresa energètica.

CAS / La luz es un privilegio propone visibilizar y accionar una problemática global a través de una pieza lumínica que hace visible el título de la obra. Tal y como esta anuncia, se planeta cómo la energía debería ser un derecho y no un privilegio. Empresas como Iberdrola y Endesa cortan el suministro a un millón de hogares, expropiando y explotando territorios en el sur global mientras aumentan sus beneficios año a año.
La luz es un privilegio invita al público a reflexionar sobre la cuestión ofreciendo un encuentro abierto con diversos colectivos que abordan la pobreza energética.


Ismael Teira

teira

VAL / L’alta densitat de població a Mislata converteix la terra en un bé preat. Terreno infinito (Terreny infinit) és una intervenció reduïda a una tanca de fusta i diferents fotomuntatges amb algunes de les pràcticament infinites possibilitats de transformar el paviment d’escaquer d’una plaça en un altre, a la manera d’un patró reticulat amb taulellets típicament valencians “de mitadat” o “mocadoret”.

CAS / La alta densidad de población en Mislata convierte al terreno en un bien preciado. Terreno infinito es una intervención reducida a una valla de madera y diferentes fotomontajes con algunas de las prácticamente infinitas posibilidades de transformar el pavimento de damero de una plaza en otro, a la manera de un patrón reticulado con azulejos típicamente valencianos “de mitadat” o “mocadoret”.


María Tena Torres

tena

VAL / Breve encuentro (Breu trobada) parteix de la recollida de trossos d’objectes ceràmics a Mislata. En la peça es reflexiona sobre el pas del temps i la necessitat de relacionar trossos de diferents objectes i èpoques. Es genera així una trobada entre els elements. L’obra consisteix en una fotografia dels fragments trobats, units a través d’una goma elàstica. El canvi d’escala en imprimir la imatge engrandeix allò xicotet destacant-hi les qualitats poètiques de la composició.

CAS / Breve encuentro parte de la recogida de trozos de objetos cerámicos en Mislata. En la pieza se reflexiona sobre el paso del tiempo y la necesidad de relacionar pedazos de diferentes objetos y épocas. Se genera así un encuentro entre los elementos. La obra consiste en una fotografía de los fragmentos encontrados unidos a través de una goma elástica. El cambio de escala al imprimir la imagen agranda lo pequeño destacando las cualidades poéticas de la composición.


María Vidagañ Murgui

vidagañ

VAL / Mozart, Bach y las flores del mal (Mozart, Bach i les flors del mal) consisteix en la construcció d’un xicotet jardí de males herbes. El propòsit és oferir a aquest jardí una atenció delicada, concretada en el fet de proporcionar a les plantes abonament, aigua abundant i unes sessions de música de Mozart i Bach, amb la intenció de provocar un oxímoron conceptual consistent en males herbes i bones pràctiques.

CAS / Mozart, Bach y las flores del mal consiste en la construcción de un pequeño jardín de malas hierbas. El propósito es ofrecer a este jardín una atención delicada, proporcionándoles a las plantas abono, abundante agua y unas sesiones de música de Mozart y Bach, con la intención de provocar un oxímoron conceptual consistente en malas hierbas y buenos cuidados.


 

FAQ PREGUNTAS FRECUENTES


ANTERIOR EDICIÓN DE ARTE PÚBLICO:

 Premios de Arte Público Mislata 2016 | Biennal de Mislata Miquel Navarro:

RECORRER LA BIENNAL

CATÁLOGO

Anuncios